ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Өгөөмөр нийслэлчүүд арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоорой
Өгөөмөр нийслэлчүүд арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоорой

Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн засварлах,устгах журмыг хэрэгжүүлэх, эх үүсвэр дээр хог хаягдлыг ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин ашиглах чиглэлээр иргэдийн мэдлэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой Өгөөмөр нийслэлчүүд арга хэмжээ болох гэж байна.

Тус арга хэмжээний хүрээнд эхний ээлжид дүүргийн байшин хороодоор чанга яригчтай машинаар явж, эд зүйлсийг ангилан ялгаж авах юм.

Иймд иргэд та бүхэн 06 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулагдах Өгөөмөр нийслэлчүүд арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоно уу.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ