ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХЯЛБАРШУУЛСАН ГОРИМООР ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
ХЯЛБАРШУУЛСАН ГОРИМООР ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Коронавирусын халдварын улмаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллаж байна. Олон нийтийг хамарсан ажил арга хэмжээг зохион байгуулж болохгүй. Иймд төрийн ажил үйлчилгээг тасралтгүй явуулах, төрийн албаны сул орон тоог нөхөх зорилгоор хялбаршуулсан горимоор шалгалтыг зохион байгуулав.

Номгон сумын ЗДТГ-ын дарга, Ханхонгор сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, БСУГ-ын Албаны дарга 2, Ханхонгор сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга, Ханбогд сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга гэсэн 6 сул орон тоонд 3 иргэн шалгалт өгөв.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ