ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Рентген төхөөрөмжийн шинэчилсэн ангиллаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ буурч байна
Рентген төхөөрөмжийн шинэчилсэн ангиллаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ буурч байна

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны даргын хамтарсан тушаалаар “Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход санал авах, санал өгөх журам” 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр шинэчлэн батлагдлаа.

Уг журмын 4.4-т рентген аппарат, тоног төхөөрөмжийн  ангиллыг шинэчлэн баталж, 200кВ ба түүнээс бага хүчдэл үүсгэх рентген аппарат тоног төхөөрөмжүүдийг 1 дүгээр ангилалд, түүнээс их хүчдэл үүсгэх рентген аппарат төхөөрөмжүүдийг 2 дугаар ангилалд хамруулахаар зохицуулсан. Үүнтэй холбоотойгоор тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ дунджаар 2 дахин буурч байна. Тухайлбал: Компьютерт томограф, ангиографи, шүдний дэлгэмэл зургийн рентген аппаратын улсын тэмдэгтийн хураамж 300000 төгрөг байсан бол дээрх журмын зохицуулалтаар 100000 төгрөг болж буурч байна.

Энэхүү рентген аппарат, тоног төхөөрөмжийн ангиллыг шинэчлэн баталснаар Монгол улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр зүйлийн 1.18-д Төрийн үйлчилгээний шимтгэл, төлбөрийн хэмжээг бууруулна гэсэн заалтын хэрэгжилтийг хангаж, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байгаагаараа онцлог юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ