ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нүхэн жорлон, бохирын цооногт халдваргүйтгэл хийх зөвлөмж
Нүхэн жорлон, бохирын цооногт халдваргүйтгэл хийх зөвлөмж

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ