ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 02 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 02 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ