ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 01 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Архивын ерөнхий газрын 2020 оны 01 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ