ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 09 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 09 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ