ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дархлаагаа дэмжих хүнсийг сонгоорой
Дархлаагаа дэмжих хүнсийг сонгоорой

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ