ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 3194 иргэн үйлчлүүлэв
Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 3194 иргэн үйлчлүүлэв

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 2020 эхний улиралд 3194 иргэн, аж ахуйн нэгж үйлчлүүлж зөвлөгөө, мэдээлэл авчээ. Иргэд, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн хариутай албан бичгийн 93.1 хувийг шийдвэрлэсэн бөгөөд үлдсэн нь шийдвэрлэх шатанд байгаа бол 125 өргөдөл, гомдлын 89.6 хувийг шийдвэрлэж, 10.4 хувь нь хяналтын шатанд байна.

Түүнчлэн Зөвлөгөө мэдээллийн төвд санал асуулгын хайрцаг байршуулан ажиллуулж, асуулгын дүнд үндэслэн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулан, Коронавируст халдварын үед тус төвд тогтмол ариутгал хийж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэн ажиллаж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ