ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ТУРКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАХ АГЕНТЛАГ ТИКА-ГИЙН УЛААНБААТАР ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА СИБЭЛ ГҮНЭЙТЭЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.
ТУРКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАХ АГЕНТЛАГ ТИКА-ГИЙН УЛААНБААТАР ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА СИБЭЛ ГҮНЭЙТЭЙ АЛБАН УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Туркийн Хамтын ажиллагааны зохицуулах агентлаг ТИКА-гийн Улаанбаатар дахь хөтөлбөр зохицуулах газрын дэд дарга Сибэл Гүнэйтэй албан уулзалт хийлээ.
Албан уулзалтаар Туркийн Хэрэглэгчийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хэрэглэгчийн асуудлаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар харилцан санал солилцлоо.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ