ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
iMCAA СИСТЕМИЙГ ТУРШИЛТЫН ХЭЛБЭРЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ
iMCAA СИСТЕМИЙГ ТУРШИЛТЫН ХЭЛБЭРЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

Мэдээллийн технологи, инноваци, судалгаа хөгжлийн албанаас ИНЕГ-ын дотоод үйл ажиллагааны iMCAA цогц системийг дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан хөгжүүлж 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс Захиргаа, удирдлагын газартай хамтран туршилтын хэлбэрээр үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байна.

iMCAA систем нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

 • Дотоод чат;
 • Үүрэг даалгавар;
 • Албан хэрэг хөтлөлт;
 • Ажлын төлөвлөгөө;
 • Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө;
 • Хүний нөөц;
 • Цагийн бүртгэл;
 • Утасны жагсаалт;
 • Гадуур ажлын бүртгэл;
 • Байгууллагын бүтэц, эрхийн зохицуулалт;
 • Шуурхай зар;

Энэхүү системийн зорилго нь ИНЕГ-ын дотоод үйл явцуудын уялдаа холбоог сайжруулж байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх юм.

Системийг бүрэн хэмжээнд нэвтрүүлснээр дараах давуу талуудыг олгоно. Үүнд:

 • Газар, хэлтэс, албадуудын дотоод болон хоорондоо харилцах үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжиж, түргэн шуурхай, орон зай, цаг хугацааны хамааралгүйгээр явагдах нөхцөл бүрдэнэ;
 • Тайлан, төлөвлөгөө боловсруулахад зарцуулдаг цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгийг хэмнэнэ;
 • Тушаал, албан даалгавар, хүсэлт гэх мэт баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах болон илгээх хугацааг хэмнэнэ;
 • Цаасны хэрэглээг эрс бууруулна;
 • ИНЕГ өгөгдөл төвтэй байгууллага болж хувьсан өөрчлөгдөх дижитал шилжилтийг хэрэгжүүлэх эхний алхам болно;


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ