ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Бүтээлч хот хөтөлбөрийн хүрээнд “Creative Design” арга хэмжээг зохион байгуулна
Бүтээлч хот хөтөлбөрийн хүрээнд “Creative Design” арга хэмжээг зохион байгуулна

Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн "Бүтээлч ажлын төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан "БҮТЭЭЛЧ ХОТ" хөтөлбөрийн хүрээнд CREATIVE DESIGN арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл инновацын газар зохион байгуулах гэж байна.

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл инновацын газар

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ