ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 08 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 08 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ