ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСЫГ ЧӨЛӨӨЛҮҮЛЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЖ БАЙНА
ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСЫГ ЧӨЛӨӨЛҮҮЛЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛЖ БАЙНА

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалалтын зурваст байрлах, үйл ажиллагаа явуулах нь шугам сүлжээний найдвартай ажиллагааг алдагдуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд тээг болох, цаг хугацаа алдахад хүргэдэг төдийгүй шугам таслах, гэмтээх цаашлаад хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахуйц осол гарах аюултай байдаг. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн үйл ажиллагаа болон 220/110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалалтын зурвасын дэглэм сахиулалтын байдалд шалгалт хийж, 10 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөрчил, дутагдлыг арилгуулах тухай улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлээд байсан юм. Энэ хүрээнд зөрчилтэй аж ахуйн нэгжүүдээр эрчим хүчний хамгаалалтын зурваст байрлуулсан контейнер, техник хэрэгсэл, төмөр бэлдэц, асгасан шороо зэргийг зөөвөрлүүлэн зурвас газрыг чөлөөлүүлэх, хамгаалалтын хашаа барих ажилд хяналт тавин ажиллаж байна. 


Цаашид өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын хамгаалалтын зурвас газарт байрлаж буй иргэд, аж аж ахуйн нэгж байгууллага амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирохоос урьдчилан сэргийлж яаралтай зурвас газрыг чөлөөлөх, зөвшөөрөлгүйгээр зурвас газарт үйл ажиллагаа явуулахгүй байхыг зөвлөж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ