ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 06 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг өссөн дүнгээр танилцуулж байна
Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 06 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг өссөн дүнгээр танилцуулж байна
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ