Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 06 дугаар сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг өссөн дүнгээр танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-07-04

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл