ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссоос анхааруулж байна
Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссоос анхааруулж байна

''Түймрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт бүхий цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг хэлнэ. Иймд дүүргийн Онцгой комиссоос ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэрийлэхийг анхааруулж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ