Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт их эрсдэлтэй үнэлэгджээ

Нэмэгдсэн: 2019-05-17

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас соёлын хяналт, хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр аймгийн Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт, хөдөлмөрийн харилцаа, аюулгүй байдалд төлөвлөгөөт хамтарсан хяналт шалгалтыг хийв. ​​​

Хяналт шалгалтыг Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудсаар тус тус шалгаж эрсдэлийн үнэлгээг тогтоосон байна. Хяналтын хуудасны үнэлгээгээр Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл хадгалалт хамгаалалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал “Их”, хөдөлмөрийн харилцаа “Дунд” эрсдэлтэй үнэлэгджээ.

Мөн Соёлын өвийг хадгалан хамгаалагч этгээдийг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, Үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч этгээдийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаагаар эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд “Их” эрсдэлтэй үнэлэгдэв.

​​​Шалгалтаар илэрсэн дутагдлуудыг арилгуулах, давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, албан шаардлага хүргүүлсэн байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл