ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МУЗН-ээс тусламж үзүүлжээ
МУЗН-ээс тусламж үзүүлжээ

МУЗН-ээс анхан шатны хороог бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Сонгинохайрхан дүүргийн 31-р хороонд 16 ширээ, 32 сандалын тусламж үзүүлжээ.

Тус хороо улаан загалмайн нийгэмлэгтэй 2011 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд тус хорооны 20 өрхөд стандартын нойл, 30 гаруй иргэнд цахим үнэмлэх үнэгүй олгох, халамж өргөөгөө хорооны хашаанд байрлуулан үер усанд автсан болон эмзэг бүлгийн өрхүүдэд мөнгөн болон хүнсний, ахуй хэрэглээний, хувцасны тусламж үзүүлэх, хүчирхийлэл, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, чадвар дадал олгох сургалт зохион байгуулах гээд олон талын ажлуудыг хэрэгжүүлж ирсэн байна.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ