ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр иргэдэд үйлчилж байна
Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр иргэдэд үйлчилж байна

Өнгөрсөн 14 хоногт МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 682 иргэн үйлчлүүлж зөвлөгөө, мэдээлэл авав. Энэ хугацаанд 451 хариутай бичиг, есөн өргөдөл гомдол хүлээн авсан байна. Хариутай бичгийн 263-ийг шийдвэрлэсэн бол зургаан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэжээ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ