ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс бүрэн тоноглолтой гал унтраах автомашинтай боллоо
Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс бүрэн тоноглолтой гал унтраах автомашинтай боллоо

 


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ