ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусгаж байна
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусгаж байна

 Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас дүүргийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл болон Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг тогтоох тухай асуудлуудаар иргэд, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, төрийн болон холбогдох бусад байгууллагуудаас санал авч төлөвлөгөөнд тусгуулахаар нээлттэй хэлэлцүүлгийг өнөөдөр амжилттай зохион байгууллаа.

  Тодруулбал дээрх асуудлуудаар дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас энэ оны эхэнд ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг дүүргийн 4200 орчим иргэнээс санал авч нэгтгэсэн дүнгээ өнөөдөр танилцуулаа.

  Баянзүрх дүүрэг энэхүү салбар болон нэгдсэн хэлэлцүүлгүүдийг үе шаттай зохион байгуулснаар энэ оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусгаж улмаар ИТХ-аар газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ