Орхон аймгийн Орон тооны бус салбар зөвлөлийн ажлын тайлан мэдээ.

Нэмэгдсэн: 2019-01-11

Орхон аймгийн Орон тооны бус салбар зөвлөлөөс Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Улсын зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж, чиглэлийн дагуу зохион байгуулсан арга хэмжээ, ажлын тайлан мэдээ ирлээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл