ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа энэ амралтын өдрүүдэд болно
Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа энэ амралтын өдрүүдэд болно 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ