ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-т ГБХЗХГ оролцлоо
"Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-т ГБХЗХГ оролцлоо

Арвайхээр сумын ЗДТГазраас зохион байгуулсан Багуудын нэгдсэн “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т оролцож, байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчиллаа.
Уг өдөрлөгийн үеэр эрх зүйн шинэчлэлийн бодлого, зорилт, байгууллагын ажил, үйлчилгээг иргэд олон нийтэд сурталчлах иргэдээс өргөдөл гомдол, хүсэлтийг нь хүлээн авч, шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь шийдвэрлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. Үүнд:
 Хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд ахлах дунд 2 насны ангиллаар “Хүүхэд ээлтэй Арвайхээр сум” гар зургийн уралдааныг зохион байгуулж, 80 гаруй хүүхэд оролцож, шагналт байруудыг шалгаруулж, шагналыг гардуулсан
 Сэтгэлзүйн оношлогоонд 60 гаруй иргэнийг хамруулж, 10 хүнд сэтгэлзүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлсэн
 Байгууллагын үйл ажиллагаа, онцлогийг харуулсан 4 самбар, зурган тайланг байршуулан иргэдэд бодит мэдээллийг хүргэсэн.
 ГБХЗХГ-аас байгууллагын танилцуулга, хууль тогтоомж, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга, хүүхэд хамгаалал, зэрэг 16 төрлийн 1500 ш брошур, 3 төрийн 180 ш ном, гарын авлагыг бэлтгэж иргэдэд тараасан.
 Хүүхэд хамгаалал аяны прямидад багийн иргэдийг нэгтгэж, “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” –ыг сурталчилсан.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ