ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Туркийн элчин сайд Сүхбаатар дүүрэгт зочиллоо
Туркийн элчин сайд Сүхбаатар дүүрэгт зочиллоо

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ