ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаяхыг хориглоно
Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаяхыг хориглоно

Нийтийн эдэлбэр газар болон ногоон бүсэд хог хаяхыг хориглоно

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ