ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дархан-Уул аймгийнхан эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа
Дархан-Уул аймгийнхан эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ