ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Зүүн хойд Азийн хотуудын дарга нарын форум” болохтой холбогдуулан хэвлэлийн бага хурал
“Зүүн хойд Азийн хотуудын дарга нарын форум” болохтой холбогдуулан хэвлэлийн бага хурал
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ