ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
сэлэнгэ шүтээн
сэлэнгэ шүтээн

Атрын 50-н жилд зориулав.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ