ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гаалийн бүсгүй

Гаалийн бүсгүй

Үг А.Дамдин, Ая Т.Сэр-Од, Дуучин О.Баянмөнх,

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ