ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гаальчин бүсгүй

Гаальчин бүсгүй Дуучин С.Бичүү, Үг Э.Алтанзул, Ая Б.Амарсайхан

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ