ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Батлан хамгаалах салбарын өдөрлөг боллоо
Батлан хамгаалах салбарын өдөрлөг боллоо
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ