ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хороодын иргэний танхимд зохион байгуулах үйл ажиллагааны хуваарьтай танилцана уу
Хороодын иргэний танхимд зохион байгуулах үйл ажиллагааны хуваарьтай танилцана уу

 

 Хороодын “Иргэний танхим”-ыг түшиглэн Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг Даргын Тамгын Газраас ”Иргэнд ойрхон төрийн үйлчилгээ” сарын аяныг зохион байгуулах ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Энэхүү аяны хүрээнд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадууд төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, иргэдэд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагааг доорх хувиарын дагуу явуулах юм.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ