ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЗЛЭГ ЯВАГДАЖ БАЙНА.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЗЛЭГ ЯВАГДАЖ БАЙНА.


Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, байгууллагуудад  мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоож, дүгнэлт хийх, улмаар 2014 онд явагдах улсын үзлэгийн бэлтгэлийг бүрэн хангуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын нэрэмжит архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгийг явуулж байна.
   Үзлэгийг аймгийн хэмжээний бүх төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой бүх байгууллагуудыг хамруулан  явуулах бөгөөд одоогийн байдлаар сумдын ЗДТГ, түүний  харъяа төсөвт байгууллагуудад үзлэгийг явуулаад байна. Үзлэг үргэлжлэн явагдаж 6 сард нэгдсэн дүн гарах юм.
   Үзлэгт хамрагдсан зарим байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа хангалтгүй байсанд үзлэгээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, ажлыг сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ