ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн ахуйн үйлчилгээний салбарынхнаас санал асуулга авч байна
Дүүргийн ахуйн үйлчилгээний салбарынхнаас санал асуулга авч байна

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” гэсэн дэд хөтөлбөр бий. Энэ ажлын хүрээнд ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс хорооны зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, аргачлалаар хангах сургалт семинарыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа. Энэ өдрүүдэд дүүргийн ахуйн үйлчилгээний салбарынудирдлага, ажилтнууд болон хэрэглэгчдээс авах санал асуулга авах, судалгааны ажил үргэлжилж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ