ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Авлигатай тэмцэх газрын мэргэжилтнүүд манай аймагт ажиллаж байна
Авлигатай тэмцэх газрын мэргэжилтнүүд манай аймагт ажиллаж байна

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ