ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Б.Баатарцогт: Тусгай зөвшөөрлийг дагаж хайгуулын салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэгдлээ
Б.Баатарцогт: Тусгай зөвшөөрлийг дагаж хайгуулын салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэгдлээ


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ