ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сумын ИТХ-ын IV хуралдаан
Сумын ИТХ-ын IV хуралдаан

ЗДТГ-ын хурлын танхимд болж өнгөрлөө. Уг хуралдаанаар
1. Сумын ИТХ-ын эрхэм зорилго батлах тухай.
2.Сумын газар харилцааны өнөөгийн байдал, 2012 оны  газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх тухай.
3.Ажилласан жил, тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээний  тухай.
4.Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2011 онд олгогдсон зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлт, үр дүнгийн тухай:
         
5.Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр зээл олгохтой холбогдуулан гаргасан сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг нэмж тодотгох, нэг  төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээг тогтоох тухай.

6.Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн 2011- 2012 оны ажлын тайлан, цаашдын зорилтын тухай.
Тайланг хэлэлцэн  ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралдаанаар 7 тогтоол шийдвэр гарлаа  

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ