ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

 Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны Эрхит балгас  мал аж ахуйг  ихээр  хөгжүүлж  бод бог мал

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ