ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хэнтий аймгийн ажилгүйдэл 16%-иар буурсан байна
Хэнтий аймгийн ажилгүйдэл 16%-иар буурсан байна

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ