ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Баянхонгор аймгийн Сүлд уул Их Богд хайрханы тайлга
Баянхонгор аймгийн Сүлд уул Их Богд хайрханы тайлга

Баянхонгор аймгийн Сүлд уул Их Богд хайрханы тайлга 2012

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ