ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд “Тулгамдаж буй асуудал-шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо.
Хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд “Тулгамдаж буй асуудал-шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо.
 ‘Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх аян’-ы хүрээнд болж буй тус хэлэлцүүлгээр Зуунмод-Улаанбаатар чиглэлийн хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээний өнөөгийн байдын талаар, Авто тээврийн хяналт шалгалтын талаар болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл, аяны хүрээнд хийгдсэн ажлын товч танилцуулга зэргийг хэлэлцлээ.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ