ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын 80 жилийн ойд ...
Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын 80 жилийн ойд ...

 Монгол Улсын ууган архивуудын нэг болох Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архив нь ДХГ-ын даргын 1932 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн ¹44 тоот тушаалаар анх байгууллагджээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ