ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ГИХАЭГ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ
ГИХАЭГ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ