ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХХБ-ын танилцуулга

 Хил хамгаалах байгууллагын албаны онцлог, үйл ажиллагааг харуулсан видео танилцуулга.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ