ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УТАС 1800-12-84
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ