ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дархан-Уул аймаг ХБНГУ-тай хамтран эдийн засгаа өргөжүүлнэ
Дархан-Уул аймаг ХБНГУ-тай хамтран эдийн засгаа өргөжүүлнэ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ