ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Багш нарын бага хурал боллоо
Багш нарын бага хурал боллоо
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ