ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дархан-Уул аймагт Хүүхдийн автобус дөрвөн чиглэлд үйлчилж эхэллээ
Дархан-Уул аймагт Хүүхдийн автобус дөрвөн чиглэлд үйлчилж эхэллээ

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ