ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Эрдэнэбүрэн БНТУ-д
БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Эрдэнэбүрэн БНТУ-д
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ